۱۳۸۷ شهریور ۲۴, یکشنبه

اعدام


چنتی شپ پیش وابی وهد گشتون که تلویزیون هاموش کنون که یک فیلمی منا مبلی سرا هشک کوت। ای فیلمی نام هستت
”Dead man walking”
چنت سال پیسر هم شیا من دیستگت و شری سرا سرپدتون که باید نت بوپسون چیا که باندا صحب کاری سرا رون. بلی نتوانتون فیلما یله بد یون همی خاطر یک رند دگه اهیون سیل کو.
ای امریکائی فیلم کسه یک ادم کشی (Sean Penn)
ائی وتی سنگتی گونا جنگلی تها دهتر و بچکی گندنت و رند چه شی که دهتری سرا تجاوز کننت دوینانا کوشنت. رند چه کاتلانی جیل و دادگاهی ایانی حکم پاهو دیگ بیت. یک جنین کشیشی که انسانانی پاهو دیگی خلافنت ای زمه زوریت که ائیا کمک بدنت و اگن پاهو دیگی حکم الم بوت اهرگین روچان ائیا تهنا مهلیت.
مالوم بیت که ائی پکیر و بزگین لوگی تها روستگ و مزنبوتگ .وتی پتا 14 سالگی تها چه دست دنت। همی بزگی سوب ائی نتوانت شرین وکیلی ।بزوریت .اگن ائی پولدلری ببوتین گون شرین وکیلی مدت ائی توانت اعدامی حکما بترینیت و زندانی بکنت.

پاهو دیگی وهد الم بیت و ائی وتا په ا روچ طیار کنت.وتی مات و براتان اهرگین رند گندیت و چه ایان خداحافظی کنت.فیلمی همی بهر رند منی ارسان چوکه جوئی روان بوتنت .ای مرد دو بیگناهین انسانا حیوانی دابا کوشیت بلی وهدیکه ائی پاهو دیگی وهد رسیت بیحد مشکلنت که مردم ناراحت مبیت। ائی اهرگین شاما وارت و یک رند دگه وتی ماتا تلفون کنت و اهرگین رند گون ائی خداحافظی کنت .جنین کشیش ای درستین وهد گون ائی هوربیت و گون ائی هبر کنت। ائی اتاقی تها برگ بیت و تحتی سرا بندگ بیت و امپولی که ائیا کوشیت په ائی جنگ بیت. مقتولی فامیلی و مسیحی ملا و چنت نپر دگه ائی اعداما چه دگه اتاقی گندنت. ائی اخرگین و ابدی وابی تها روت.
درستین وهد sean ابی چمان و اروپائی ان رخسار منا بلوچستان برت। ائی رخساری تها وتی بلوچین براتانون دیست و چه دلی جهلانکیان گریتون.منی براتان چوشین مزنین خلاف نکوتگ که هچ بلکن بیگناه و یک په یک شهید بنت ।ایانا اهرگین شامی نرسیت اهرگین رند وتی مات و پت و خانواده نگندن ایان حتی نزاننت که چی خاطر اعدام بنت ایوک بلوچ بوتن؟
سعید قنبرزهی یعقوب مهرنهاد نصر الله شنبهزهی و هزاران ورناین بلوچ پاهو دیگ بوتگن بلی منی خیال یکی چه ایان هم وتی خانواده گونا خداحافظی نکوتگ.
ای کلیپی تها که رادیو بلوچی در گهتگ یک ورنائی پیسر چه اعدام وتی سلامانا په وتی مات که دیم دنت।حتما گوش بکنیت।
درستین شهیدانی روح شات بات .۴ نظر:

ناشناس گفت...

droot gohar
Menatwar cha ei por ehsasin newestank.
Man ham ei film a dist , deli tokaaa gerit...
Baleh shomay neweshtankan sawaba hanchosh motaser boton ke ars rechan botant.
Kamyab baatay
Masoud Baloch
www.radiobalohi.org

ناشناس گفت...

مهربانی واجه مسعود. گل بوتون که شما هم ای فیلما دیست. منی خیال بایدنت درستین انسانان خاص ایان که گون انسانی کشگ (اعدام) موافقنت شیا بگندنت. او چه اشان مهمتر شی که درستین بلوچ شیا سیل بکننت و بگندنت مئی دردانگین بلوچ اعدامی وهد چی کشنت(چه مارشتی ایانا هست)و همایانی خونی خاطر تنکه بلوچستان دمکراسی بالانی چیرا نهنت & ارام مندنت.
شمی منتوار شیرزال بلوچ

Koulmir گفت...

بانکین شیر زال، باز وتی احساس بیان کتگ انت۔ ترا آفرین گشان۔

بلوچی نبیسگا ترا ستا دیان۔ سوبین باتے۔
بلوچی زندگ و بلوچستان آباد بات۔
www.balochinews.com

Mostafa گفت...

دراه بیت
بانک شما ته بلاگر تنظیمات Adult Content? onکتت که شی شرین چیزی نهنت.
suitable for adults.؟؟